Privacy policy

 

Privacybeleid 1A | Subligifts.nl

   

  1A | Subligifts.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

   

  • Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
  • Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en daarop ontsloten dienstverlening van 1A | Subligifts.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-03-2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.
  • Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons versterkte persoonsgegevens.

   

  Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met 1A | Subligifts.nl. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan deze pagina

  Over de gegevensverwerking

  Hieronder kan u lezen op welke wijze uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

  • Onze website/webshop is ontwikkeld met software van “jouwweb”. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. “jouwweb” heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
  • “jouwweb” is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligheidsmaatregelen te nemen.
  • Deze beveiligheids maatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. “jouwweb” maakt van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
  • “jouwweb” behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen met als enig doel de dienstverlening verder te verbeteren.

  E-mail en mailinglijsten

  Wij maken voor onze reguliere zakelijk e-mailverkeer gebruik van de diensten van “jouwweb”. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. “jouwweb” heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

  Payment processors

  • Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens, zoals uw bankrekening-of creditcardnummer.
  • Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
  • Alle  hierboven genoemde waarborgen tot betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

  Verzenden en logistiek

  Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van diensten van SendCloud, PostNL en DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaats gegevens met deze vervoerders delen. Deze vervoerders gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat de vervoerder onderaannemers inschakelt, stelt deze uw gegevens ook aan deze partijen beschikbaar.

  Facturatie en boekhouden

  Wij houden zelf onze administratie bij. Wij gebruiken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw gegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Wij gebruiken uw gegevens niet voor anderen doeleinden dan hierboven beschreven.

  Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

  In voorkomende gevallen kan 1A | Subligifts.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of een strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen om uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen onze mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

  Bewaartermijnen

  Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft, zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

  Bij vragen over uw persoonsgegevens kunt u ons deze te allen tijde per e-mail stellen.

  Uw rechten

  • Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkende bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw ons reeds bekende e-mailadres.
  • In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.
  • U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

  Inzagerecht

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen bij ons. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

  Rectificatierecht

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen bij ons. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Wij sturen dan een e-mail met de bevestiging dat uw gegevens zijn aangepast. Dit doen wij naar het e-mailadres op het bij ons bekende e-mailadres.

  Recht op overdraagbaarheid

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een anderen partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan ons. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften en/of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilig koppeling van de databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

  Recht van bezwaar en overige rechten

  U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van 1A | Subligifts.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is.

  Cookies

  • Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van de geldende wet - en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om analytics-informatie te gebruiken voor andere Google - diensten.
  • In bepaalde gevallen (zoals popups) worden cookies gebruikt om een herhaald bezoek te registreren, zodat deze niet dubbel getoond worden.
  • In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies, is dit vermeld in deze privacycverklaring.

  Wijzigingen in het privacybeleid

  Wij behouden te allen tijde het recht om ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan op de hoogte per e-mail.

  Contactgegevens

  1A | Subligifts.nl

  Heggenroosstraat 1A

  5644 EG  Eindhoven

  E-mail

  WhatsApp

  Telefoon